Šķebiņu pļavas, Lejas Šķebiņi, Madlienas pagasts, Ogres novads (Iznomā)

Reģions:

Rīga

Kadastra numurs:

74680050124, 74680050133

Kadastra apzīmējums:

74680050122

74680050113

Platība, ha:

46.86

Izsoles sākums:

22.04.2021 12:00

Izsoles beigas:

06.05.2021 12:50

Sākuma cena (gadā bez PVN):

3 750 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

5 050 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

Dabiskās ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija;

Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar autoceļiem;

Tauvas joslas teritorija gar upi;

Aizsargjoslas teritorija gar elektronisko tīklu līniju;

Aizsargjoslas teritorija ap kultūras pieminekli laukos;

Ceļa servitūta teritorija.

Papildus informācija:

Tiek iznomāti divi nekustamie īpašumi kopā:

NĪ Šķebiņu pļavas zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 74680050122

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 42

NĪ Lejas Šķebiņi  kadastra Nr. 74680050133, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 74680050113

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 45

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ivars Rubenis

tel. 26402655

zemesfonds@altum.lv